Storno podmienky ubytovania

Storno poplatky

Storno poplatok sa rozumie dohodnutá zmluvná pokuta. 

  1. Stornovanie objednávok
  2. V prípade zrušenia objednávky 1 až 3 dni (vrátane) pred jej uskutočnením je storno poplatok vo výške 100 % z ceny, ktorá je vypočítaná ako zálohová platba z ceny objednaných služieb.
  3. V prípade zrušenia objednávky 4-30 dní (vrátane) pred jej uskutočnením je storno poplatok vo výške 70 % z ceny, ktorá je vypočítaná ako zálohová platba z ceny objednaných služieb.
  4. V prípade zrušenia objednávky viac ako 30 dní pred jej uskutočnením sa storno poplatok neuplatňuje.
  5. Zálohová platba sa rozumie určenie ceny všetkých už objednaných služieb, ktoré sú uvedené vo vystavenom potvrdení rezervácie.

 

Stornovanie sa vykonáva písomným oznámením, že ten ktorý pobyt alebo tá ktorá objednávka sa stornuje.

Toto oznámenie o stornovaní bude podpísané oprávnenou osobou objednávateľa.

Listina o stornovaní sa zašle faxom na tel. číslo: 032/7484902 alebo skenovaná

e-mailom na adresu: recepcia@hotelmagnus.sk, resp. na e-mailovú adresu osoby, s ktorou už objednávateľ o konkrétnej objednávanej rezervácii komunikoval.

Pokiaľ nebude mať oznámenie o stornovaní uvedené náležitosti, alebo nebude oznámené popísaným spôsobom, sa stornovanie považuje za neplatné a neúčinné.