Storno podmienky ubytovania

Storno poplatky

Storno poplatok sa rozumie dohodnutá zmluvná pokuta. 

Stornovanie objednávok

  1. V prípade zrušenia objednávky 1 až 3 dni (vrátane) pred jej uskutočnením je storno poplatok vo výške 100 % z ceny prvej noci. Ak sa na pobyt hosť nedostaví, výška poplatku bude rovnaká ako výška poplatku za zrušenie rezervácie. 
  2. V prípade zrušenia objednávky viac ako 4 dni pred jej uskutočnením sa storno poplatok neuplatňuje.

Platba vopred

  1. Hosťovi bude účtovaná zálohová platba vopred vo výške 100 % z celkovej ceny po vytvorení rezervácie.
  2. Zálohová platba sa rozumie určenie ceny všetkých už objednaných služieb, ktoré sú uvedené vo vystavenom potvrdení rezervácie.

 

Stornovanie sa vykonáva písomným oznámením, že ten ktorý pobyt alebo tá ktorá objednávka sa stornuje.

Toto oznámenie o stornovaní bude podpísané oprávnenou osobou objednávateľa.

Listina o stornovaní sa zašle skenovaná, a to e-mailom na adresu: recepcia@hotelmagnus.sk, resp. na e-mailovú adresu osoby, s ktorou už objednávateľ o konkrétnej objednávanej rezervácii komunikoval.

Pokiaľ nebude mať oznámenie o stornovaní uvedené náležitosti, alebo nebude oznámené popísaným spôsobom, sa stornovanie považuje za neplatné a neúčinné.